tout retard de paiement  

Beijing China

Add: Rm. 2209, Caifuxihuan Building, Nanbinhe Road, Beijing 100055
Tel: (8610) 51650086 51664969
Fax: (8610) 51656520
Email: bj@xinyitong.com.cn
Email: bj@xinyitong.net

Shanghai China

Add: Rm. 1005,Wanshhili Building, Lujiabang Road, Shanghai 200011
Tel: (8621) 61355188    61355185
Fax: (8621) 51010506
Email: sh@xinyitong.com.cn
Email: sh@xinyitong.net

Guangzhou China

Add: Rm.1612, Fudou Bld.  Guangzhou 510060
Tel: (8620) 61136266
Fax: (8620) 61138535
Email: gz@xinyitong.com.cn
Email: gz@xinyitong.net

Shenzhen China

Add: Rm. 5125,Nanjia Building, Futian, Shenzhen 518000
Tel: (86755) 61288201
Fax: (86755) 61282210
Email: sz@xinyitong.com.cn
Email: sz@xinyitong.net


                                     

COPYRIGHT [C] 1995-2008 XINYITONG Translation Co., Ltd. 沪ICP备06021668号 | 新译通翻译公司
翻译· 翻译公司 北京翻译公司 上海翻译公司提供英语翻译 日语翻译  翻译BBS 关于我们 翻译博客 联系我们 翻译公司 在线翻译论坛